Internacia simpozio pri lingva planado kaj leksikologio

*** ISLPL 2001 ***

International Symposium on Language Planning and Lexicology

Colloque International sur la Planification Linguistique et la Lexicologie

[Announcement in English]

Sub la aspicioj kaj kun la subteno de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj, la Akademio de Esperanto organizis internacian simpozion pri lingva planado kaj leksikologio en Zagrebo, Kroatio, de la 28-a ^gis la 30-a de julio 2001.

La malferma ceremonio de la simpozio okazis je 14:30, la 28-an de julio (sabate), kaj la simpozio fini^gis je 12:00 la 30-an de julio 2001 (lunde).

Simpoziejo

La Iliria Halo de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj, Opati^cka 18, HR-10 000 Zagrebo, Kroatio.

Programo

^Ciu prelego daris tridek minutojn kun ebleco de kvinminuta diskuto.

Sabato la 28-an de julio

Diman^co la 29-an de julio

Lundo la 30-an de julio

La antae anoncitaj lekcioj de Isaiah Munang Ayafor, Julius Balbin, Petek Kurtbke, Wen Jingen kaj Walter Zelazny ne okazis.

Partoprenado

Personoj kiuj deziras partopreni en la simpozio estis petataj informi profesoron Christer Kiselman, <kiselman@math.uu.se>. (Papera adreso: Po^stkesto 480, SE-751 06 Uppsala, Svedio.)

Komitatoj

Honora komitato de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj:
Ivo Padovan, Prezidanto
Andrija Ka^stelan, ^Generala sekretario
Dalibor Brozovi'c, Direktoro de la Leksikografia Instituto

Organiza komitato de la Akademio de Esperanto:
Geraldo Mattos, Prezidanto
Christer Kiselman, Vicprezidanto
Renato Corsetti, ^Generala sekretario
Spomenka ^Stimec, Akademiano


La adreso de tiu ^ci pa^go estas: www.math.uu.se/~kiselman/islpleo.html. Lasta modifo 2001 08 03. Christer Kiselman.