Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Arne Andersson


Lista över viktiga termer och begrepp (i ungefär den ordning dessa tas upp i kursen)

algoritm (algorithm)
datastruktur (data structure)
rekursivitet (recursion)
komplexitet, begreppen O (Ordo), Θ (Theta), Ω (Omega), o (litet ordo)
binärsökning
lista
stack
kö (queue)
trädstrukturer
binärt träd
traversering av träd
binärt sökträd (binary search tree)
balanserat träd
rotation
AVL-träd
AA-träd
randomiserat sökträd, treap (randomized search tree)
skip list
splayträd
B-träd
prioritetskö (priority queue)
heap
heapordning (heap order)
hashkodning (hashing)
hashfunktion (hash function)
kollisionsupplösining (collision resolution)
insättningssortering (insertion sort)
mergesort
quicksort
heapsort
informationsteoretisk undre gräns för jämförelsebaserad sortering
bucket sort
radix sort
trie, digital search tree
SQL
relationsdatabas
graf
Dijkstras algoritm
djupet-först-traversering av graf
bredden-först-traversering av graf
divide-and-conquer
dynamsik programmering
backtracking
Huffman-kodning