Fusion ger extra kraft åt analys av datorprogram

En ny och kraftfull processkalkyl för program och datorsystem presenterar Björn Victor vid Institutionen för datorteknik, Uppsala universitet, i den doktorsavhandling som han försvarade torsdagen den 4 juni kl. 10.00.

Medan datorer och likande apparater går hundratals gånger fortare än för tio år sedan, används i princip samma utvecklingsmetoder som förr: intuition, tumregler och empirisk testning. Dessa metoder är otillräckliga för att förhindra fel i program- och datorsystem. Detta gäller även när uppkomna fel kostar oerhörda summor att korrigera som när raketen Ariane 5 exploderade 1996 till följd av ett programfel - en kostnad på 8 miljarder dollar. De första Pentium-processorerna dividerade fel - kostnaden för processorbyte uppgick till 475 miljoner dollar. Mars-landaren Mars Pathfinder stördes också av krånglande programvara.

För att kunna bygga morgondagens komplexa system behövs större förståelse för hur allt från maskinvara till programvara fungerar, och matematiska grundvalar för att kunna utföra pålitlig analys av systemen, så att vi kan lita på att datorsystem som används t.ex. i flygplan och kärnkraftverk verkligen gör rätt.

Björn Victor har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett nytt kraftfullt beskrivningssätt för program- och datorsystem, som gör det möjligt att på ett matematiskt stringent sätt beskriva och analysera system med många parallella delar, som tillsammans löser en uppgift. Denna så kallade processkalkyl, fusionskalkylen, har större uttryckskraft än tidigare metoder, men är ändå en förenkling som gör det lättare att beskriva och analysera fler sorters system än tidigare.

Fusionskalkylen är ett steg mot att finna ingenjörsmässiga metoder för konstruktion av datorsystem, liknande de metoder byggnadsingenjörer använder för att konstruera broar eller hus så att man kan vara säker på att de inte rasar. I avhandlingen presenterar Björn Victor en bred grundläggande teori för fusionskalkylen, dess operationella semantik, likhet mellan processer baserad på deras beteende och algebraisk likhet baserad på deras struktur. Björn Victor har utvecklat metoder för automatisk analys och beskrivit deras användning. Styrkan hos fusionskalkylen demonstreras genom att modellera funktionell programmering och villkorsprogrammering på ett enkelt sätt.

Avhandlingens titel är The Fusion Calculus: Expressiveness and Symmetry in Mobile Processes. Disputationen ägde rum i Aulan, Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC), Polacksbacken. Fakultetsopponent var Dr. Davide Sangiorgi, INRIA Sophia Antipolis, Frankrike. Björn Victor kan nås på telefon 018-471 31 69 (arb) eller 070-425 02 39. E-post: Bjorn.Victor@DoCS.UU.SE


Senast ändrad: Sun, 07-Jun-1998 17:53 MEST | URL http://user.it.uu.se/~victor/thesis-press.shtml
© Björn Victor 1998