Uppgift 2 -- PK2 VT04 -- Uppsala Universitet

Uppgift 2 måste lämnas in senast måndag 26 april klockan 10:15 (på morgonen). Lämna in den med hjälp av inlämningssystemet (se slutet av denna sida). Se till att läsa igenom kodkonventionerna innan du börjar. Dessa skall följas.

Uppgift

Filen listMergeSort.sml innehåller funktionen
listMergeSort: ('a * 'a -> bool) -> 'a list -> 'a list
som är en implementation av merge-sort för listor.

Du ska undersöka hur sorteringstiden skiljer sig mellan den och en andra implementation av merge-sort och en implementation av insertion-sort. De två andra funktionerna ska du skriva själv.

Den första funktionen

listOptMergeSort: ('a * 'a -> bool) -> 'a list -> 'a list
ska vara en optimering av den givna funktionen listMergeSort. Hur du genomför optimeringen är upp till dig, men algoritmen måste även efter optimeringen arbeta med listor och vara en implementation av merge-sort. Tips: Ett lämpligt ställe att optimera är vid uppdelningen av listorna.

Den andra funktionen

ArrayInsertionSort: ('a * 'a -> bool) -> 'a array -> 'a array
implementerar insertion-sort (istället för merge-sort) och arbetar med arrayer (istället för listor).

Tiden för enstaka sorteringar kan mätas med hjälp av funktionen timeIt: ('a -> 'b) -> 'a -> real, som finns i filen ranTime.sml och tar en funktion f och ett argument a och returnerar exekveringstiden för f applicerat på a.

Vid redovisning av uppgiften ska du använda funktionen go: unit -> unit i filen testSort.sml (som inhåller filen ranTime.sml). Funktionen testkör de tre implementationerna på sorterat, omvänt sorterat och slumpmässigt data och genererar nio filer som sedan kan plottas med gnuplot.

Det ni ska sortera är endast heltal, och predikatet som ska jämföra heltalen är < operatorn (skriv op< som första argument till sorteringsfunktionerna).

Uppgiften består av följande moment:

 1. Implementera funktionerna listOptMergeSort och arrayInsertionSort. Om du vill testköra på lite större indata kan du generera slumpmässiga (random) listor och arrayer med följande kommandon:

  För att skapa en slumpmässig lista, skriv:

  Random.rangelist (0, 10000) (numOfElms, Random.newgen())
  För att skapa en slumpmässig array, skriv:
  Array.fromList (Random.rangelist (0, 10000) (numOfElms, Random.newgen()))
 2. Redovisa resultatet med hjälp av funktionen go: unit -> unit i filen testSort.sml. Funktionen testkör de tre implementationerna på sorterat, omvänt sorterat och slumpmässigt data. Nio filer genereras, till exempel lmsS.txt för listMergeSort på sorterat data, lmsOI.txt för listOptMergeSort på omvänt sorterat data, och aisR.txt för arrayInsertionSort på slumpmässigt data.

  Filen plotta innehåller en serie gnuplot-kommandon som läser de nio filerna och skapar grafer för de tre sorteringsfunktionerna på filen sort.ps. Skriv gnuplot plotta vid Unix-prompten för att skapa grafen ifrån de tre filerna med mätdata.

 3. I varje rekursiv algoritm brukar det finnas följande steg: uppdelning (divide), rekursion (conquer), och kombinering (combine). Beskriv med rekursionsformler hur sorteringstiden beror av antalet element som ska sorteras för var och en av de tre funktionerna. Uttryck dessa formler så att kostnaden för de olika stegen framgår. Lös dessa rekursionsformler med hjälp av Master Theorem.
 4. Kommentera experimentet och vilka slutsatser man kan dra av det.

Din redovisning ska innehålla

 1. Din sorteringsfunktionerna listOptMergeSort och arrayInsertionSort samt funktionen listMergeSort (se punkt 1 ovan).
 2. Sökvägar eller URL till en fil med de tre plottarna (se punkt 2 ovan).
 3. Matematisk analys för hur sorteringstiden beror av antalet element som ska sorteras för var och en av de tre funktionerna (se punkt 3 ovan).
 4. Dina kommentarer till experimentet och vilka slutsatser man kan dra av det (se punkt 4 ovan).

Din inlämning

Överst i din fil ska följande finnas (inom kommentartecken): Kontrollera att du hunnit ge svar på varje deluppgift.

Din inlämning ska vara körbar. Det som inte är kod ska vara bortkommenterat.

Glöm inte att alla funktioner ska dokumenteras enligt kodkonventionerna (dvs även listMergeSort).

Hämta ett formulär för att lämna in uppgiften genom att fylla i fälten nedan.

ID:
PIN:
formulär för inlämning