Uppgift 4 -- AD1 VT04 -- Uppsala Universitet

Uppgift 4 måste lämnas in senast måndag 1 mars klockan 11:59 (på morgonen). Lämna in den med hjälp av inlämningssystemet (se slutet av denna sida). Se till att läsa igenom kodkonventionerna innan du börjar. Dessa skall följas.

Uppgift

Filen hash.sml innehåller bland annat tre hashfunktioner: simpleHash: string -> word, knutHash: string -> word, samt hash: string -> word. Funktionen simpleHash är en mycket trivial hashfunktion, knuthHash är en implementation av Donald Knuths hashfunktion, och hash är en av den nya generationens hashfunktioner (av John Hamer). Den här uppgiften går ut på att du ska undersöka hur de tre hashfunktionerna beter sig för två olika typer av slumpdata och jämföra det med det teoretiska uppträdandet hos slumpmässig uniform hashning. Med hjälp av GNU-plot ska resultatet redovisas grafiskt.
 1. Datat som du ska köra igenom de tre hashfunktionerna ska du skapa på egen hand. Datamängderna ska sparas i en fil där varje enskilt slumpdata ska stå på en egen rad. Följande två filer av data ska skapas: OBS! Du behöver inte redovisa hur du skapade dina två filer med slumpdata. Däremot ska sökvägarna/URL:erna till dem bifogas i din inlämning.
 2. För att de tre hashfunktionerna ska fungera så måste du initiera slumptalsgenerator i hash.sml. Det gör du genom att anropa funktionen buzinit: word * word -> unit. Vilka "två" argument du anropar buzinit med spelar ingen roll, så välj dina egna favoriter. Här följer ett exempel på hur buzinit kan anropas: buzinit(Word.fromInt(4711),Word.fromInt(6)).
 3. Filen test_hash.sml definerar en testfunktion testHash: (string -> word) -> string -> int -> string -> unit, som tar fram statistik över hur väl hashfunktionerna fördelar givet data. Det "första" argumentet till testHash är en hashfunktion (här således simpleHash, knuthHash, eller hash), det "andra" argumentet är namnet på filen i vilken datat som ska köras genom hashfunktionen finns, det "tredje" argumentet talar om storleken på själva hashtabellen, och det "fjärde" argumentet anger namnet på den fil i vilken tabellen funktionen skapar ska sparas. Följande anrop testHash(knuthHash)("tusenSlumpmässigaTal.txt")(200)("knuthHash.txt") skapar en fil knuthHash.txt liknande denna:
  # Fördelning av kedjor för knutHash.
  # Data att fördela: tusenSlumpmässigaTal.txt
  # n = 200; m = 1000; α = 5.0
  # k v (%)
  0 1.0
  1 5.0
  2 12.0
  3 11.5
  4 13.5
  5 18.5
  6 13.5
  7 9.5
  8 4.5
  9 7.0
  10 2.0
  11 1.0
  12 0.5

  Teckenförklaring till filen: # anger för gnuplot att raden är att betrakta som en kommentar, n anger hur stor hashtabellen är (antalet celler), m anger hur många element som finns i tabellen, och α är den så kallade load-faktorn (m/n). På den fjärde raden i filen börjar själva tabellen bestående av två kolumner. Kolumnen k visar en kedja med längd k i hashtabellen, och kolumnen v hur stor förekomst den kedjan, med längd k, har i hashtabellen (mätt i procent).
  Kör testfunktionen testHash fyra gånger för var och en av de tre hashfunktionerna och för båda typerna av slumpdata. Låt load-faktorn variera mellan 1 och 10 genom att ändra storleken på hashtabellen. Bra värden på load-faktorn är 1, 2, 5 och 10.
 4. Jämför de uppmätta fördelningarna du erhållit med det teoretiska uppträdandet hos slumpmässig uniform hashning (se föreläsningsanteckningarna om hashing och rubriken "Chain length under load"). Använd GNU-plot för att plotta de teoretiska och de uppmätta fördelningarna (se uppgift 2 om du har glömt hur man startar och använder GNU-plot; exp(n) ger e**n; gamma(n+1) ger n!). Vi vill se fyra grafer, en för respektive load-faktor, för båda typerna av indata (slumptal respektive binära slumptal). Totalt vill vi alltså se åtta grafer. Varje graf ska innehålla fyra kurvor. En av kurvorna ska representerar de teoretiska värdena och de andra tre de uppmätta värdena -- en kurva för respektive hashfunktion. Redovisa graferna genom att lämna in sökvägar/URL:er till dem.
 5. Skriv ner vilka slutsatser du drar av ditt experiment! Du bör bland annat diskutera följande: Vilka egenskaper vill man att en bra hash-funktion ska ha? Hur kan den statistiska information som samlats med funktionen testHash användas för att jämföra de olika funktionerna? Hur förhåller sig de olika hash-funktionerna till varandra?
Din redovisning ska innehålla:

Inlämning

Överst i din fil ska följande finnas (inom kommentartecken): Kontrollera att du hunnit ge svar på varje deluppgift.

Din inlämning ska vara körbar. Det som inte är kod ska vara bortkommenterat!

Glöm inte att alla funktioner ska dokumenteras enligt kodkonventionerna.

Hämta ett formulär för att lämna in uppgiften genom att fylla i fälten nedan.

ID:
PIN:
formulär för inlämning