Institutionen för Datorteknik Kursinformation

Per Gunningberg

Distribuerade system,distans 1DT735, ht 1996

1996-01-10

KURSINFORMATION

Distribuerade System, distans

1. ÖÝversikt

Ämnesområdet distribuerade system omfattar tekniker och metoder för konstruktion av autonoma och geografiskt distribuerade datorsystem som samarbetar för att nå ett gemensamt resultat. Dessa system är sammankopplade via ett kommunikationsnät.

Distribuerade system ger en kostnadseffektiv prestandahöjning genom att utnyttja ett flertal billiga och små processorer och genom delning av några få exklusiva, dyra resurser. De har också en naturlig potential för högre tillgänglighet och tillförlitlighet genom att processorna kan ersätta varandra vid bortfall av en av dem. Distribuerade system blir allt viktigare i takt med det ökande utnyttjandet av arbetsstationer och servers i både industriella realtidstillämpningar och interaktiva kontorssystem.

Målet med denna kurs är att introducera, förklara och presentera lösningar på distribuerade systems centrala frågeställningar. I kursen behandlas frågeställningar som uppträder i distribuerat operativsystem som kommunikationsprinciper, synkronisering av system under kommunikationsfördröjningar, lastbalansering och feltolerans. Exempel på system kommer att diskuteras. Kursen innehåller praktiska programmeringsövningar och rapportskrivning.

2. Förkunskapskrav

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kurserna datorarkitektur, operativsystem och datakommunikation. Dessutom behövs kunskaper om grundläggande formella metoder, samt erfarenhet av större programmeringsprojekt i C eller motsvarande programspråk.

3. Lärare

Säkraste sättet att nå kursansvariga är via email.

4. Litteratur

5. Brevidläsningslitteratur

6. Obligatoriska och frivilliga inlämningsuppgifter.

Sammanfattningarna görs enskilt medan programmeringsuppgiften görs i grupper om två eller undantagsvis tre studenter mot en utökad uppgift. Uppgiften lämnas till kursassistenten Per-Erik Martin och sammanfattningarna till Per Gunningberg, förslagvis i respektives brevfack på våning 4, Hus 1. Rättade sammanfattningar finns att hämta i en tidskriftssamlare på bordet i korridoren utanför rum 1437.

7. Examination

Kursen examineras genom:

För godkänt på kursen fodras att obligatoriska uppgifterna är avklarade på ett nöjaktigt sätt.

Kursen betygsättes enligt följande:

Maximal kurspoäng = 100 poäng. För betyget G fodras minst 55 poäng och för VG 75 poäng eller mer. Observera att erfarenhetsmässigt är det svårt att klara kursen (för att inte tala om att få högre betyg) om man inte gör uppgifterna i tid.

8. Fusk

Vid tidigare kurstillfällen har det förekommit att studenter fuskat med inlämningsuppgifter. Av denna anledning vill vi poängtera att inlämningsuppgifter i denna kurs ska lösas enskilt eller i grupper om högst tre studenter. Det förutsätts att samtliga gruppmedlemmar aktivt deltar i arbetet med samtliga uppgifter. Samtliga ska vara beredda att på anmodan presentera och/eller förklara lösningarna. Inlämningsuppgifterna utgör en icke obetydlig del av kursens examination. Högskoleförordningen är entydig vad gäller examinationsfusk:

Högskoleförordningen, kapitel 11

9. Undervisningsplan

Undervisningen är uppdelad i följande moment:

Samtliga lokaler är på Polacksbacken. Första siffran anger huset, t ex 1= Infanteristen/Datorteknik, 2= Matematikum och 8 = Sjukan/Reglerteknik. Andra siffran anger våningsplan.

10. Läsanvisning:

I kursen ingår kapitel 1-6 och 8 i Tanenbaums ``Distributed Operating Systems''. De olika kapitlen behandlas enligt kursplanen ovan. (Till exempel, Tan-3, innebär kapitel 3). Under föreläsningstillfällena kan mer detaljerade läsanvisningar komma att anges för varje kapitel.

Utdelade artiklar läses i sin helhet, eller enligt läsanvisingar som lämnas vid aktuella föreläsningstillfällen.

11. Övrigt

Alla kursdeltagare förväntas ha tillgång till och läsa elektronisk post. En distributionslista kommer att utnyttjas för utskickande av meddelanden under kursens gång. Skicka din elpostaddress till kursansvarig om du inte får någon elpost.

Kursen har en egen WWW hemsida: http://www.docs.uu.se/undergrad/dsys/instances/distans96/course-index.swe.html. Där anslås denna kursinformation, aktuella kursmeddelanden, maskinläsbara föreläsningsanteckningar, schema, laborationsinstruktioner, obligatoriska uppgifter, länkar till intressanta servers om distribuerade system, mm. Tentamens- och uppgiftsresultat anslås endast på filen: /stud/docs/kurs/ds/distanst96/resultat. Resultaten kommer bara att vara läsbara från datorsystem som tillhör samma Internetdomän på Polacksbacken.

Ett exemplar av föreläsningsanteckningarna och annat material som delats ut kommer att samlas i en pärm som finns på DVP:s kursexpedition, rum 1406.


Last Modified: 03:20pm MET, February 12, 1996