Institutionen för datorteknik

Per Gunningberg
Datakom II, ITP, vt98
 

Uppsatsuppgift i Datakommunikation II

Uppgiften

Uppgiften är att skriva en uppsats om något av de listade ämnena baserat på vetenskapliga artiklar.  Ni jobbar i grupper om två stycken personer. Ämnena som täcks av denna uppgift är antingen fördjupningar av ämnen i Datakom I och II , eller ämnen som kunde ha varit del av kursen, men som inte fått rum.  Välj ett ämne som du/ni tycker verkar skoj.

Ni skall också opponera på en annan grupps uppsats, vilket kräver att ni läser in er på det område de skrivit om  i den omfattning som behövs och kommer med kommentarer om deras arbete.  Syftet med kommentarerna är att ge förbättringsförslag till författarna och att stimulera en diskussion om innehållet. Det är inte meningen att ni ska gradera den andra uppsatsen eller rätta den eller anmärka på formuleringar eller språk.

Sammantaget betyder detta att ni på egen hand kommer få läsa in er på två ämnen som inte är  en del av föreläsningsdelen av kursen. Ni kommer också att få jobba med er uppsats ungefär på det sätt som "riktiga" vetenskapliga uppsatser dels skrivs, dels presenteras och även själva bedöma andras arbete.  Omfattningen på uppgiften beräknas till drygt en vecka heltid. Tid i kursplanen är avsatt för detta arbete. Ni får själva dela upp jobbet mellan er,  men det får inte bli så att en skriver och en opponerar utan ni måste  bägge deltaga i båda faserna.

Syftet med uppgiften är dels 1) att känna till och kunna söka och finna information i professionella tidskrifter, 2) att kunna sammanfatta, värdera och presentera material från dessa tidskrifter vilket är en vanlig situation, 3)  och dels träning att i grupp skriva en uppsats samt ge konstruktiv kritik inom området.

Uppsatsen

I er uppsats kan ni t.ex göra något av följande: Er uppsats skall vara baserad på minst tre olika artiklar inom det aktuella området (tre väsentligen likadana artiklar av samma författare räknas som en artikel).

Ämnen

Välj ett ämne bland nedanstående alternativ. Om du/ni har ett annat favoritämne som ni vill skriva om, kontakta oss med ett förslag. Det  är OK att två eller högst tre grupper skriver om samma ämne. När ni har bestämt er skicka då ett mail till oss om valet. Vi kommer att lista lediga och upptagna ämnen på hemsidan efterhand de blir tagna.  

Källor till artiklar

Ni får använda vetenskapliga artiklar tagna från större konferenser och vetenskapliga journaler. Om ni är osäkra, skicka ett brev och kontrollera att en given journal/konferens är OK.  Den bästa källan till bra artiklar är referenslistan i kursböckerna. Ett annat populärt alternativ är att söka på webben. Vi vill dock varna lite för detta, eftersom  det är svårt att bedöma kvaliteten hos dessa artiklar om de inte har publicerats vid någon konferens eller i en tidskrift.

Ni kan vara så gott som säkra på att material taget från en ACM- eller IEEE-sponsrad konferens eller journal i ämnet är OK, dock kan de mer allmänna tidskrifterna (t.ex Communications of the ACM) vara något tveksamma.  Det går också bra att utnyttja ett kapitel i en avancerad bok inom området. Referensartiklar i Keshavs och Tannenbaums böcker är också OK.

Ni kan hitta åtskilliga publikationer dels i institutionens bibliotek, dels i Beurlingbiblioteket. Många IEEE, ACM och konferensartiklar finns även tillgängliga på nätet, oftast via författarnas hemsidor.

Journaler och andra tidskrifter

Mer svårtillgängliga journaler:

Konferenser

(Är i allmänhet också lite mer svårtillgängliga)

Opposition

Opposition på en uppsats går ut på att den skall kritiseras. Med "kritiseras" menar vi här inte "hitta fel", utan snarare att ge feedback till upphovsmannen om hur uppsatsen skulla kunna  förbättrats, t.ex genom hänvisningar till relevanta resultat inom området, problemställningar som ni anser vara relevanta, men som inte tagits upp.

För att komma i rätt stämning kan ni tänka er att uppsatsen ni skall opponera på är en kollegas, och att ni skall hjälpa kollegan att få med denna på en konferens.

Notera att det är en hel del  jobb att opponera på en uppsats . Ni måste läsa uppsatsen, de refererade artiklarna och ev. även själva söka efter artiklar i ämnet.

Utförande

Utförande - uppsats

Ni skall skriva motsvarande 10 -15 sidor  (med 10 punkters typsnitt, dubbelt radavstånd, inklusive figurer).

Ni skall inleda er uppsats med ett "abstract" (mycket kort sammanfattning) på max 150 ord, som kort berättar om vad er uppsats innehåller. Kom ihåg att tanken med ett abstract är att man skulle kunna läsa enbart detta för att ta reda på vad en uppsats handlar om.

I de fall ni inhämtat material från artiklar, böcker, journaler osv skall ni ge referenser. Uppsatsen bör avslutas med slutsatser och en referenslista.

De artiklar ni baserar er uppsats på är sannolikt bra förebilder för hur er uppsats skall se ut - funderar ni på att använda artiklar som saknar abstract, referenser och referenslista så bör ni definitivt kolla upp dessa med handledarna.

Utförande - presentation

Ni skall förbereda en tio minuter lång presentation av er uppsats. I er presentation skall ni presentera en bakgrund till ert arbete, de viktigaste delarna av er uppsats och sist en summering.

Ni bör tänka på att flertalet i er publik inte är bekanta med det specifika ämne ni skrivit om och därför lägga er presentation så att samtliga kan följa den.

Utförande - opposition

Ni behöver inte göra en skriftlig opposition, men vi rekommenderar givetvis att ni skriver ner huvudpunkterna. Ni kommer, efter att författarna till den uppsats ni opponerar på presenterat sin uppsats, att ges högst tio minuter att presentera vad ni kommit fram till i er bedömning av uppsatsen.

Ni har ganska fria händer att peka ut och förklara andra relevanta arbeten inom området som ni tycker borde ha tagits upp i uppsatsen, framställa och diskutera frågeställningar som ni tycker borde ha diskuterats i uppsatsen, eller vad ni nu tycker är relevant att säga baserat på uppsatsen.

Tidsplan

De deadlines som presenteras här är hårda, dvs ni kan inte lämna in er uppsats senare och ni kan heller inte presentera/opponera på uppsatser vid ett senare tillfälle. Närvaro på er presentation/opposition är obligatorisk.

Deadline för uppsats 20/4

Deadline för inlämning av uppsats är den 20 april. Inlämnade uppsatser kommer snabbgranskas dagarna efter deadline.  I de fall de inlämnade uppsatserna har brister kommer vi att kontakta författarna så att de får en chans att snabbt rätta till dem före nästa steg. Syftet är att se till att alla får en bra uppsats, eftersom oppositionen ingår i uppgiften.

Ni skall då ni lämnar in uppsatsen också lämna med kopior på de refererade artiklarna, för att på så vis underlätta för er opponent.
 

Utlämning till opponenter 23/4 - 24/4

De uppgifter som inte fastnat vid snabbgranskningen kommer lämnas ut till opponenterna, som har knappt två veckor på sig att bedömma uppsatsen.

Presentation och opposition 5/5 - 7/5

Er uppsats presenteras antingen den 5 eller 7 maj. Ni delas då in i mindre grupper. Vid oppositionen skall varje uppsats innehåll presenteras under tio minuter av författarna. Därefter får opponenterna upp till tio minuter på sig att presentera sin bedömning av uppsatsen och för eventuell diskussion.

Ni skall lägga upp er presentation/opposition så att ni får det viktigaste sagt på denna tid, för efter tio minuter bryter vi.

Bedömning

Varje grupp bedöms utifrån tre kriterier: Alla tre delarna måste vara nöjaktigt utförda för att betyget godkänt skall ges.