Per Gunningberg/Christian Tschudin, 2001  

Uppsatsuppgift i Datakommunikation II

Uppgiften

Skriv en uppsats om något av de nedan listade ämnena. Den ska vara baserat på vetenskapliga artiklar som ni själva söker och utvärderar. Ämnena är antingen fördjupningar av Datakom I eller II , eller ämnen som kunde ha varit del av dessa kurser, men som inte fått utrymme.  Ni jobbar i grupper om två stycken studenter. Välj ett ämne som du/ni tycker verkar skoj.

Ni skall också opponera på en annan grupps uppsats, vilket kräver att ni läser in er på det område de skrivit om i den omfattning som behövs. I opponeringen skall ni ge konstruktiva kommentarer på den andra gruppens uppsats.  Syftet med kommentarerna är att ge förbättringsförslag till författarna och att stimulera en diskussion om innehållet. Det är inte meningen att ni ska betygsätta den andra uppsatsen, rätta den eller anmärka på formuleringar eller språk.

Sammantaget betyder detta att ni på egen hand kommer få läsa in er på två ämnen som inte ingår i föreläsningsdelen av kursen. Ni ska jobba med er uppsats ungefär på det sätt som "riktiga" vetenskapliga uppsatser skrives, presenteras och bedömes av andra.  Omfattningen på uppgiften beräknas till drygt en veckas heltidsarbete. Tid i kursplanen är avsatt för detta arbete. Ni får själva dela upp jobbet mellan er i gruppen. men det får inte bli så att en skriver och en opponerar, utan ni måste bägge deltaga i båda faserna.

Syftet med uppgiften är dels 1) att träna att söka och finna information i professionella tidskrifter, 2) att kunna sammanfatta, värdera och presentera material från dessa tidskrifter, 3)  och dels att i en grupp kunna skriva en uppsats samt ge konstruktiv kritik på vad andra grupper har skrivit.

Uppsatsen

Upplägget och organiseringen av uppsaten kan göras på olika sätt och beror på ansatsen. En vanlig ansats är att:

Tag ställning till det som artiklarna diskuterar och relatera egna ideer till det som presenteras. Om ni t.ex. tycker att bandbreddreservation är dömt att misslyckas, redovisa då ett par artiklar för och emot reservationsprincipen, och relatera dem till edra egna åsikter.

Er uppsats skall vara baserad på minst tre olika artiklar inom det valda området (tre väsentligen likadana artiklar av samma författare räknas som en artikel).

Ämnen

Välj ett ämne bland de som finns på "Topics for term papers", se bilaga. Om du/ni har ett annat favoritämne som ni vill skriva om, kontakta oss med ett förslag. Det  är OK att två eller högst tre grupper skriver om samma ämne. När ni har bestämt er för ett ämne, skriv då upp er på en anmälningslista som cirkulerar i under föreläsningen eller finns uppsatt på Per Gunningbergs dörr (rum 454, hus 1). Upptagna ämnen listas på hemsidan efterhand de blir tagna. Har du ingen partner men vet vad du vill studera och skriva om, fyll då in ämnet och namn och annonsera att du söker en partner.

Källmaterial

Ni bör använda vetenskapliga artiklar tagna från större konferenser och vetenskapliga journaler. Om ni är osäkra om artiklen är "tillräckligt professionell", skicka då ett email och fråga om den är OK genom att ange titel, författare och publikationsställe (tidskrift/konferens/URL).  Den bästa källan till bra artiklar är referenslistan i kursböckerna. Ett annat populärt alternativ är att söka på webben. Vi vill dock varna lite för detta, eftersom det är svårt att bedöma kvaliteten hos dessa artiklar om de inte har publicerats vid någon konferens eller i en tidskrift.

Ni kan vara så gott som säkra på att artiklar från en ACM- eller IEEE-sponsrade konferenser eller tidskrifter är OK, dock kan de mer allmänna tidskrifterna (t.ex Communications of the ACM) vara något tveksamma ibland.  Det går också bra att utnyttja ett kapitel i en avancerad bok inom området. Referensartiklar i Schillers, Keshavs och Tannenbaums böcker är också lämpliga.

De vanligaste tidskrifterna finns avdelningens bibliotek på våning fyra i hus 1. Beurlingbiblioteket har en del större tidskrifter men är inte så välsorterad som avdelningens eget bibliotek. Många IEEE, ACM och konferensartiklar finns även tillgängliga på webben, oftast via författarnas egna hemsidor. Har du hittat en referens till en artikel som inte finns i våra bibliotek kan det vara ide att söka efter författarnamnen med någon sökmaskin.

Lämpliga journaler och andra tidskrifter

Dessa tidskrifter riktar sig till läsare med Masters examen eller motsvarande:

Mer svårtillgängliga journaler:

Konferenser

(Är i allmänhet också lite mer svårtillgängliga)

Opposition

Opposition på en uppsats innebär att den granskas kritiskt av en annan grupp. Med "kritisering" menar vi inte att "hitta fel", utan snarare att ge feedback till författarna om hur uppsatsen skulla kunna  förbättrats, t.ex genom hänvisningar till relevanta resultat inom området, problemställningar som ni anser vara viktiga, men som inte tagits upp. För att komma i rätt stämning ska ni tänka er att uppsatsen ni skall opponera på är en kollegas, och att ni skall hjälpa kollegan att få den så bra att den skulle kunna komma med på en konferens i konkurrens med andra uppsatser.

Notera att det är en hel del  jobb att opponera på en uppsats . Ni måste läsa uppsatsen, de refererade artiklarna och eventuellt även själva söka efter artiklar i ämnet.

Utförande

Utförande - uppsats

Uppsaten bör vara 10 -15 sidor  (med 10 punkters typsnitt, dubbelt radavstånd, inklusive alla figurer).

Ni skall inleda er uppsats med ett "abstract" (mycket kort inledande sammanfattning) på max 150 ord, som kort berättar om vad er uppsats innehåller. Kom ihåg att tanken med ett abstract är att man skulle kunna läsa enbart detta för att ta reda på vad en uppsats handlar om. I introduktionen presenterar ni ansatsen med uppsatsen eller det problem som de artiklar ni valt söker att lösa.

De artiklar ni baserar er uppsats på är sannolikt bra förebilder för hur er uppsats skall struktureras. Funderar ni på att använda artiklar som saknar abstrakt, referenser och referenslista så bör ni definitivt kontrollera deras kvalitet med handledarna.

Uppsatsen bör avslutas med edra egna slutsatser och en referenslista.

Utförande - presentation

Ni skall förbereda en tio minuter lång presentation av er uppsats. I er presentation skall ni presentera bakgrunden till ert arbete, de viktigaste delarna av er uppsats och till sist en summering med edra egna personliga slutsatser..

Ni bör tänka på att flertalet studenter i kursen inte är bekanta med det specifika ämne ni skrivit om och därför bör ni lägga er presentation så att samtliga kan följa den.

Utförande - opposition

Ni behöver inte göra en skriftlig opposition, men vi rekommenderar givetvis att ni skriver ner huvudpunkterna. Ni kommer, efter författarpresentationen, att ges högst tio minuter för er oppositionspresentation..

Ni har ganska fria händer att peka ut och förklara andra relevanta arbeten inom området som ni tycker borde ha tagits upp. Diskutera frågeställningar som ni tycker kunde ha behandlats i uppsatsen, eller vad annat ni tycker är relevant.

Tidsplan

De deadlines som presenteras här är hårda, dvs ni kan inte lämna in er uppsats senare och ni kan heller inte presentera/opponera på uppsatser vid ett senare tillfälle. Närvaron på seminariet där ni presenterar och opponerar är obligatorisk.

Val av uppsatsämne 27/3

Välj bland uppsatsämnena ovan eller välj ett eget efter godkännade från handledarna. För in ämne och edra namn i registret i kursens skyddade directory. Kontrollera först om någon annan grupp har valt samma ämne. Om så är fallet, skicka ett mail till handledarna så försöker vi hitta en ett par alternativa vinklingar och uppsatser på ämnet så att ni inte skriver om exakt samma sak.

Handledning 3-4/4

Syftet med handledningen är att hjälpa till med att söka relevanta artiklar och diskutera upplägget med uppsatsen. Handledningen kommer att schemaläggas och ni kan skriva upp er för olika tider. Dessa tider och platsen (preliminärt avdelningens bibliotek/fikarum) kommer att anslås på dörren till rum 1456 (Christian Tschudin).

Deadline för uppsats 25/4

Deadline för inlämning av uppsatsen är den 5 maj. Inlämnade uppsatser kommer snabbgranskas av handledarna dagarna efter deadline.  I de fall de inlämnade uppsatserna har brister kommer vi att kontakta författarna så att de får en chans att snabbt revidera dem före distributionen till opponenterna. Syftet är att se till att alla får en bra uppsats att opponera på, eftersom oppositionen ingår i uppgiften. Uppsatsen lämnas i Per Gunningbergs postfack, vån 4, hus 1.

Lämna med kopior på de refererade artiklarna, för att på så vis underlätta för era opponenter.

Deadline för reviderade uppsatser 4/5

Reviderade uppsatser lämnas in senast kl 17:00 den 4/5 i Per Gunningbergs postfack, vån 4, hus 1.

Utlämning till opponenter 7/5

De uppgifter som inte fastnat vid snabbgranskningen kommer lämnas ut till opponenterna, som har två veckor på sig att bedömma uppsatsen.

Presentation och opposition 18/5, 21/5 (eller 22/5)

Er uppsats presenteras antingen den 18, 21 eller 22 maj. Ni delas då in i fyra grupper med två grupper den 18 maj och två grupper den 21 maj. Vid oppositionen skall varje uppsats presenteras under tio minuter av författarna. Därefter får opponenterna upp till tio minuter på sig att presentera sin bedömning av uppsatsen och för eventuell diskussion.

Ni skall lägga upp er presentation/opposition så att ni får det viktigaste sagt på denna tid - efter tio minuter bryter vi.

Bedömning

Varje grupp bedöms utifrån tre kriterier:

Alla tre delarna måste vara nöjaktigt utförda för att betyget godkänt skall ges. Endast godkänt ges på uppsatsmomentet. En bra uppsats och opponering kan höja slutbetyget. En mindre bra insats kan däremot inte sänka betyget.