Datorsystem EIP

Syfte och innehåll

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur datorsystem är uppbyggda från maskinvaran via systemprogram till att vara en komponent i ett distribuerat system. I detta ingår att känna till konstruktionsprinciper för processorer, inklusive multiprocessorer, minnen och I/O-enheter, att vara väl förtrogen med hur operativsystem internt är uppbyggda och de grundläggande principerna och teorierna för detta, samt hur de växelverkar med maskinvara och andra programsystem, och att känna till teori och praktisk användning av kommunikation i datanät och kunna relatera detta till hur den enskilda datorn likväl som ett distribuerat system är uppbyggt. Desutom ska deltagarna uppnå en programmeringsfärdighet och grundläggande förståelse för användning av algoritmer och några vanliga datastrukturer, samt kunna programmera i Java.

Undervisningsformer

På kursen kommer alternativa undervisningsformer att användas. Dessa kommer successivt att diskuteras mellan kursdeltagare och lärare, och bygga på dessa grundläggande idéer.

Omfattning

15 poäng

Lärare:

Justin Pearson, rum 1438,tel 018 471 7292, justin@docs.uu.se
Fredrik Larsson, rum 1218, tel 018 471 31 62 fredrikl@docs.uu.se

Kursmaterialets tillgänglighet

Alla övningar, programmeringsuppgifter, schemaändringar etc kommer att finnas tillgängliga på WWW. Inga, eller mycket få, papper kommer att delas ut på kursen.

Examination

På kursen kommer vi att använda alternativa examinationsformer.

Kursledningen är öppen för diskussioner om olika examinationsformer.

I grupparbeten krävs aktivt deltagande i projekten av samtliga deltagare. Deltagande kan komma att kontrolleras.

Datortekniks generella regler

Försent inlämnade uppgifter

För programmeringsuppgifter inlämnade efter dead-line gäller: För den händelse du av sjukdom eller dylikt skulle få problem att slutföra uppgifterna före ordinarie inlämningsdatum bör du snarast kontakta examinator.