Projektseminarierna i

grundläggande programmering

Dessa seminarier är upplagda såsom en disputation (det seminarium som krävs för att presentera en doktorsavhandling), men är kortare och givetvis informellare.

Allmänt

Efter det att alla uppgifter lämnats in kommer varje grupp att få en rapport från en annan grupp. Varje grupp ska sedan vid ett tillfälle dels opponera på den uppgift gruppen tilldelats och dels försvara sin egen uppgift. Närvaro krävs vid hela det pass gruppen har blivit tilldelad.

Att tänka på...

Inför seminariet

Opponerande grupp förbereder sig genom att noga studera respondentens arbete, studera valda klasser och beskrivningar av metoder, dokumentation, kod etc. Opponenten ska ha en presentation av uppgiften, gärna med OH-bilder, samt diskussionsfrågor klara före seminariet.

Responderande grupp ska inte behöva några speciella förberedelser. Båda deltagarna i gruppen ska besvara frågor i samma utsträckning.

 

Under seminariet

Seminariet ska ha följande uppläggning:

Opponenten är ansvarig för att tidsschemat följs. 10 minuter är minimum och 15 minuter är maximal tid till förfogande.

Publiken ska aktivt med frågor deltaga i seminariet.

Betyget (U, G) på uppgiften sätts helt och hållet av läraren som är ansvarig för seminariet. Den opponerande gruppen kan alltså inte påverka betygssättningen. Av detta förstås att det inte är "farligt" att framföra konstruktiv kritik till den responderande gruppen. Notera att under punkt 3 ovan ska opponenten ställa frågor till respondenten, inte själv uttala sig om projektet. Frågorna bör inte vara ledande. Tillämpliga punkter från följande lista kan behandlas:

Använd frågorna för att ge respondenten en möjlighet att för publiken förklara bra problemlösningar. Seminarierna ska verka för att alla får del av bra lösningar, och inte huvudsakligen för att kritisera svaga lösningar.

Tre betyg delas ut: Opposition (U/G), respondens (U/G), uppgiften efter rättning (U/K/G). En normal opposition/respodens, där hela uppgiften belyses, båda gruppmedlemmarna i båda grupperna är aktiva, förberedelserna är genuina och tidsramarna hålls ger betygen G.