Projektseminarierna i

grundläggande programmering

Dessa seminarier är upplagda såsom en disputation (det seminarium som krävs för att presentera en doktorsavhandling), men är kortare och givetvis informellare.

Allmänt

Efter det att alla uppgifter lämnats in kommer varje grupp att få en rapport från en annan grupp. Varje grupp ska sedan vid ett tillfälle dels opponera på den uppgift gruppen tilldelats och dels försvara sin egen uppgift. Seminarierna kommer att ske i förmiddag eller eftermiddag under vecka 22. Närvaro krävs vid det pass gruppen har blivit tilldelad.

 

Vem är ansvarig för seminarierna?

Elena är handledare för uppgiften. Dra er inte för att söka upp henne för att diskutera under arbetets gång. Framförallt rekommenderas en diskussion med Elena när gruppen har skissat på en lösning och har föreslagit klasser.

Anders är administrativt ansvarig för seminarierna och fungerar även som seminariekoordinator.

Anders och Elena delar på rollen som seminarieledare.

Att tänka på...

Inför seminariet

Opponerande grupp förbereder sig genom att noga studera respondentens arbete, studera valda klasser och beskrivningar av metoder, dokumentation, kod etc. Opponenten ska ha en presentation av uppgiften, gärna med OH-bilder, samt diskussionsfrågor klara före seminariet.

Responderande grupp ska inte behöva några speciella förberedelser. Båda deltagarna i gruppen ska besvara frågor i samma utsträckning.

 

Under seminariet

Seminariet ska ha följande uppläggning:

Opponenten är ansvarig för att tidsschemat följs. 15 minuter är absolut maximal tid till förfogande.

Publiken ska aktivt med frågor deltaga i seminariet.

Betyget (U, G) på uppgiften sätts helt och hållet av läraren som är ansvarig för seminariet. Den opponerande gruppen kan alltså inte påverka betygssättningen. Av detta förstås att det inte är "farligt" att framföra konstruktiv kritik till den responderande gruppen. Notera att under punkt 3 ovan ska opponenten ställa frågor till respondenten, inte själv uttala sig om projektet. Frågorna bör inte vara ledande. Tillämpliga punkter från följande lista kan behandlas:

Använd gärna frågorna för att ge respondenten en möjlighet att för publiken förklara bra problemlösningar. Seminarierna ska verka för att alla får del av bra lösningar, och inte huvudsakligen för att kritisera svaga lösningar.

Tre betyg delas ut: Opposition (U/G), respondens (U/G), uppgiften efter rättning (U/K/G). En normal opposition/respodens, där hela uppgiften belyses, båda gruppmedlemmarna i båda grupperna är aktiva, förberedelserna är genuina och tidsramarna hålls ger betygen G.

Viktiga datum

Val av uppgift: Meddelas på föreläsningen

Uppgifterna lämnas in: 23 maj kl. 10.15

Uppgifterna delas ut igen: 24 maj kl. 12.00

Seminarier: En halvdag 28 eller 29 maj. Exakt schema läggs ut på WWW senast 26 maj.

Om jag inte hinner?

Enbart ett seminarietillfälle ges under detta läsår. Försenade studenter förväntas lösa nästa års uppgift på samma tider och villkor som nästa års studenter.

Om särskilda skäl föreligger kan på individuella basis extra seminarietillfällen organiseras. Studenter som begär sådana ska vara beredda på att göra en avsevärd utökning av sin ursprungliga uppgift eller en ytterligare, större uppgift.