Datorsystem EIP

Syfte och innehåll

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur datorsystem är uppbyggda från maskinvaran via systemprogram till att vara en komponent i ett distribuerat system. I detta ingår att känna till konstruktionsprinciper för processorer, inklusive multiprocessorer, minnen och I/O-enheter, att vara väl förtrogen med hur operativsystem internt är uppbyggda och de grundläggande principerna och teorierna för detta, samt hur de växelverkar med maskinvara och andra programsystem, och att känna till teori och praktisk användning av kommunikation i datanät och kunna relatera detta till hur den enskilda datorn likväl som ett distribuerat system är uppbyggt. Desutom ska deltagarna uppnå en programmeringsfärdighet och grundläggande förståelse för användning av algoritmer och några vanliga datastrukturer, samt kunna programmera i Java.

Undervisningsformer

På kursen kommer alternativa undervisningsformer att användas. Dessa kommer successivt att diskuteras mellan kursdeltagare och lärare, och bygga på dessa grundläggande idéer.

Omfattning

15 poäng

Lärare:

Anders Berglund, rum 1249, tel 018 471 31 67, 070 425 02 11, Anders.Berglund@docs.uu.se

Per Foyer

Fredrik Larsson, rum 1218, tel 018 471 31 62 fredrikl@docs.uu.se

Fler lärare tillkommer på senare moment

Litteratur

Litteraturen meddelas/diskuteras successivt för de olika kursavsnitten.

Nya Datorhandboken, Institutionen för ADB och Datalogi (för den som inte kan Unix)

Försäljning av "Datorhandboken" sker vardagar i rum 1403, kl 10.00-10.15 och 12.45-13.15.

Kursmaterialets tillgänglighet

Alla övningar, programmeringsuppgifter, schemaändringar etc kommer att finnas tillgängliga på WWW. Inga, eller mycket få, papper kommer att delas ut på kursen.

Examination

På kursen kommer vi att använda alternativa examinationsformer.

Kursledningen är öppen för diskussioner om olika examinationsformer.

För studenter som inte klarar kursen under ht-99 kommer omtentamenstillfällen att ordnas i samband med att motsvarande moment ges på teknisk fysikprogrammet. Vid dessa tillfällen gäller samma regler som för studenter på TFP.

I grupparbeten krävs aktivt deltagande i projekten av samtliga deltagare. Deltagande kan komma att kontrolleras.

Datortekniks generella regler

Försent inlämnade uppgifter

För programmeringsuppgifter inlämnade efter dead-line gäller: För den händelse du av sjukdom eller dylikt skulle få problem att slutföra uppgifterna före ordinarie inlämningsdatum bör du snarast kontakta examinator.


 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se

Last modified: Tue Oct 6 17:42:35 1998